Начало Новини Контакти Стани член на сдружението
Главно Меню
ТърсенеНовини : Позиция на НПО за процеса на утилизация
на 2006/9/6 13:00:00

П О З И Ц И Я

на

неправителствените организации

Асоциация на Сухопътните войски на България,

Асоциация за подпомагане на населението и защита на околната
среда при природни бедствия и аварии “Св. Иван Рилски”,

Сдружение на специалистите по боеприпаси в България и

Център за изследвания и технологии в отбраната и сигурността

Относно: Процеса на утилизация и унищожаване на излишните
боеприпаси на територията на Република България

Значителните, за мащабите на България, количества от излишни боеприпаси, военна техника и оръжия, останали след поредицата от съкращения на Българската армия (БА) и видовете войски на различно подчинение, неясната позиция на отговорните институции и липсата на целеви средства за стартиране на Националната програма създават напрежение в обществото.

Без обоснована оценка на риска и с използване на силови решения се съхраняват опасни за населението и околната среда стотици модификации боеприпаси, преминали обичайните срокове за използване и съхранение.

Mногогодишните опити на поредица от правителства и екипи на Министерството на отбраната (МО) да се реши проблема с утилизацията и унищожаването на излишншти боеприпасите на територията на страната са неуспешни. Унищожавани са оръжия и боеприпаси под диктат, като са използвани непроверени в практиката технологии и без да е извършвана оценка на риска. Поради факта, че се явява потребител на боеприпасите на МО е вменено задължение за решение на проблем, за който министерството не притежава необходимите ресурси. Процедурите за утилизация и унищожаване на боеприпаси и за някои други бойни реагенти и опасни вещества, съхранявани в БА, изискват освен целеви финансови средства и специфични технологии, специализация и компетентност, документация и ноу-хау и инфраструктура, с които министерството неразполага.

За съжаление се наблюдава стремеж проблема да се примитивизира и по-лошо да се комерсиализира. Не се отчита факта, че имуществото е без потребителска и остатъчна стойност за МО и няма никъкво отношение към бойната готовност на БА. В този смисъл е некоректно и включването на Националната програма за утилизация и унищожаване на излишните боеприпаси на територията на страната, като един от единадесетте Основни проекти за модернизация на БА.

Отчитайки тежките екологични последици в национален план от продължаващото съхранение на постоянно нарастващите количества излишни боеприпаси и разходите на МО, констатираме, че не се създават икономически стимули за български или чуждестранни икономически субекти (притежаващи специализирана компетентност) за ангажиране с решаването на проблема.

Считаме, че евентуалните негативни екологични последици от продължаващото съхранение на излишните боеприпаси и тяхната утилизация и унищожаване е национален проблем и не е във възможностите на МО да го реши самостоятелно. Нещо повече, с влизането на България в НАТО и предстоящото ни присъдиняване към Европейския съюз, проблемът придобива регионални и европейски измерения. Не е задействан и не се планира активно участие на съществуващият национален потенциал за разрешаването на проблема с утилизацията и унищожението на излишните боеприпасите. Не е осигурена също така, необходимата обществена подкрепа, което може да доведе до напрежение в хода на изпълнение на Националната програмата. Не са отчетени негативните последици от използваните процедурите за унищожаване на ракетните комплекси СС23 и породеното в обществото ни недоверие за екологичната издържаност на процедурите, прецизното екологично законодателство на Европейския съюз и обществената нетърпимост към евентуалното нарушаване на екологични норми.

В тази връзка, ние, горепосочените неправителствени организации, обявяваме нашата официална позиция и

ПРЕДЛАГАМЕ:

1. Утилизацията и унищожаването на излишните боеприпасите да се извади от приоритетните проекти за модернизация на БА, широко рекламирани пред обществото, тъй като този процес не е елемент на модернизацията й и не свързан с бойната готовност на БА.

2. Проблема с утилизацията и унищожаването на излишншните боеприпасите на територията на страната да се пренесе от ведомствено (на МО) на национално ниво. МО да се ангажира единствено със съхранението и доставката на боеприпасите до местата или мястото за тяхната утилизация и унищожаване.

3. За управление на дейностите по утилизацията и унищожаването на излишните боеприпаси да се създаде Държавна агенция за утилизация и унищожаване на излишни боеприпаси с временен статут и пълномощия за координация на този процес и за контролиране разходването на финасовите средства по целева програма – изготвена от правителствени и неправителствени организации. В състава на Агенцията да се привлекат специалисти от неправителствения сектор.

4. Да бъде създаден механизъм за използване на наличната независима експертиза, консултантска, рекламна и друга помощ, като и помощ за изготяне на оценка на риска, за разработване на необходимите технологии за утилизация и унищожаване на излишните боеприпаси от специалисти на неправителствените организации.

5. За осигуряване на необходимата обществена подкрепа, всички действия по утилизацията и унищожаването на излишните боеприпаси да станат обществено достояние, като ние, горепосочените неправителствени организации, се ангажираме с осигуряване на обществената подкрепа.

6. Финансирането на Националната програмата за утилизация и унищожаване на излишните боеприпаси да се извърши със средства на държавния бюджет и с помощта на партньорите ни от НАТО и ЕС.

7. Да бъде огласена финансовата рамка, гарантирана от държавата с което да се осигури изпълнението на програмата за утилизация и унищожение на излишните боеприпаси в планираните срокове и с необходимата обществена подкрепа.

8. Да се предвидят законови процедури, които да задължават ведомствата, използващи и съхраняващи опасни и вредни за околната среда средства и материали, с изтичане на срока на тяхното използване и съхранение, да предприемат действия по регистрацията, утилизацията и унищожаването им.

Горепосочените неправителствени организации настояваме да бъдем своевременно информирани за всички действия и решения по проблема и заявяваме желанието на нашите членове за пряко участие в цялостния процес на утилизация и унищожаване на излишните боеприпаси на територията на страната.

Асоциация на Сухопътните войски на България

Управителен съвет

Асоциация за подпомагане на населението и защита на околната среда при

природни бедствия и аварии “Св. Иван Рилски”

Управителен съвет

Сдружение на специалистите по боеприпаси в България

Управителен съвет

Център за изследвания и технологии в отбраната и сигурността

Съвет на директорите

гр. София, 21.06.2006 г.

       Версия за печат
Коментарите са собственост на авторите. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание.От Галерията
Paraklis 5.JPG
Потребителски вход