Ще има ли "второ" Челопечене

Дата 2009/7/26 7:55:51 | Категория: Новини

Вероятността за инцидент като този в Челопечене е изключена

22.07.2009 | Георги Пешев


Надяваме се, че утилизацията на излишните боеприпаси ще продължи, казва полковник от резерва Валентин Радев, председател на "Сдружение на специалистите по боеприпаси в България"

- Г-н пол­ков­ник, в на­ча­ло­то на ме­се­ца се на­вър­ши ед­на го­ди­на от взри­ва в по­де­ле­ни­не­то в Че­ло­пе­че­не. Ка­то ек­с­перт как оце­ня­ва­те слу­чи­ло­то се и то­ва, ко­е­то на­ши­те спе­ци­а­лис­ти нап­ра­ви­ха?
- Из­ми­на ед­на труд­на го­ди­на от ин­ци­ден­та в Че­ло­пе­че­не - взри­вя­ва­не­то на скла­до­ве­те с бо­еп­ри­па­си на под. 18250, съх­ра­ня­ва­щи 1500 т раз­лич­ни ви­до­ве бо­еп­ри­па­си и взрив­ни ве­щес­т­ва. Ус­пях­ме да лик­ви­ди­ра­ме го­ля­ма част от пос­лед­с­т­ви­я­та. Обе­зо­па­сих­ме зе­ме­дел­с­ки­те зе­ми в 9-ки­ло­мет­ро­ва­та зо­на. Най-важ­но­то е, че ня­ма жер­т­ви. Прак­ти­ка­та по­каз­ва, че при по­доб­ни опе­ра­ции не лип­с­ват жер­т­ви или теж­ки на­ра­ня­ва­ния. Кол­ко­то до мес­т­ни­те хо­ра - нап­ра­вих­ме мак­си­мал­но­то за про­чис­т­ва­не на дву­ки­ло­мет­ро­ва­та зо­на око­ло по­де­ле­ни­е­то и пло­щи­те до края на 9-ки­ло­мет­ро­ва­та зо­на с един­с­т­ве­на­та цел те да мо­гат да об­ра­бот­ват зе­мя­та и пол­з­ват сто­пан­с­ки­те сгра­ди без опас­ност за жи­во­та. Ще при­пом­ня, че пре­жи­вя­ва­ни­я­та им бя­ха свър­за­ни с то­ва, че тряб­ва­ше да тър­пят шу­мо­ве­те от взри­во­вете при лик­ви­ди­ра­не­то на опас­ни­те нев­з­ри­ве­ни бо­еп­ри­па­си или взрив­ни ос­та­тъ­ци. Ред­но е да бла­го­да­рим на кме­то­ве­те на Че­пин­ци и Че­ло­пе­че­не за про­я­ве­но­то раз­би­ра­не и ко­рек­т­но вза­и­мо­дейс­т­вие. Дъл­жим бла­го­дар­ност и на жи­те­ли­те на квар­та­ли­те, чиито до­мо­ве бя­ха в не­пос­ред­с­т­ве­на бли­зост с по­де­ле­ни­е­то.
- До­къ­де стиг­на лик­ви­ди­ра­не­то на пос­лед­с­т­ви­я­та?
- Ця­ла­та дей­ност за лик­ви­ди­ра­не на пос­лед­с­т­ви­я­та на ин­ци­ден­та пред­с­тав­ля­ва про­чис­т­ва­не на 9-ки­ло­мет­ро­ва­та зо­на от епи­цен­тъ­ра, ко­е­то е око­ло 250 000 дка, от опас­ни бо­еп­ри­па­си и взрив­ни ос­та­тъ­ци, раз­ле­те­ли се да­леч от мяс­то­то на взри­ва. Под про­чис­т­ва­не тряб­ва да раз­би­ра­ме ло­ка­ли­зи­ра­не­то на те­зи взрив­ни ос­та­тъ­ци и уни­що­жа­ва­не­то им на мяс­то, ако не е би­ло въз­мож­но да бъ­дат пре­мес­те­ни на оп­ре­де­ле­ни мес­та, къ­де­то се из­вър­ш­ва кон­т­ро­ли­ра­но­то им уни­що­жа­ва­не чрез взри­вя­ва­не. В спо­ме­на­та­та зо­на се включ­ват и ра­йо­нът на по­де­ле­ни­е­то, око­ло 400дка, и ед­на зо­на с осо­бен ста­тут, "Ри­бар­ни­ци-Че­ло­пе­че­не", ко­я­то е част от за­щи­те­на зо­на "На­ту­ра 2000", и ко­ри­то­то, и бре­го­ве­те на ре­ка Лес­нов­с­ка, как­то и во­до­е­ми­те в ра­йо­на и око­ло по­де­ле­ни­е­то. С прик­люч­ва­не­то на опе­ра­ция "Го­ре­що ля­то 2008" на 10 юли 2009 г. всъщ­ност за­вър­ши по­вър­х­нос­т­но­то по­чис­т­ва­не на по-го­ля­ма­та част от из­б­ро­е­ни­те пло­щи. Ос­та­ва да се про­чис­ти от опас­ни бо­еп­ри­па­си и взрив­ни ос­та­тъ­ци ра­йо­нът от епи­цен­тъ­ра с площ 50 дка ед­на мал­ка част от ра­йо­на на по­де­ле­ни­е­то на 60 см дъл­бо­чи­на, как­то вод­ни­те пло­щи и ко­ри­то­то на ре­ка Лес­нов­с­ка. Та­зи дей­ност ще се из­вър­ши от из­пъл­ни­тел, оп­ре­де­лен чрез кон­курс за об­щес­т­ве­на по­ръч­ка, обя­вен от МО. Ос­нов­на­та дей­ност, по­вър­х­нос­т­но­то про­чис­т­ва­не на го­ля­ма­та част от за­мър­се­ни­те с опас­ни бо­еп­ри­па­си пло­щи е из­пъл­не­на в рам­ки­те на прик­лю­чи­ла­та опе­ра­ция "Го­ре­що ля­то 2008". То­ва е над 80% от дей­нос­ти­те.
- В на­ча­ло­то на го­ди­на­та по­мощ за пре­мах­ва­не­то на пос­лед­с­т­ви­я­та ока­за­ха аме­ри­кан­ци. Как­во по-точ­но свър­ши­ха и кол­ко вре­ме бя­ха по­лез­ни на еки­па, ра­бо­тещ край Че­ло­пе­че­не?
- В края на 2008 г., след ка­то бях­ме на­яс­но с ма­ща­би­те на ин­ци­ден­та, по­тър­сих­ме по­мощ от НА­ТО. Съ­дейс­т­вие ни ока­за­ха во­ен­ни­те ата­ше­та на САЩ у нас пол­ков­ник Дей­вид Даш Уил­мот, ка­пи­тан II ранг Скот Мъл­ви­ния, под­пол­ков­ник Ро­бърт Ма­търс и тех­ни ко­ле­ги. У нас дой­до­ха 12 ек­с­пер­ти от фир­ма "Дай­но Корп Ин­тер­не­шъ­нал", ра­бо­те­ща от име­то на пра­ви­тел­с­т­во­то на САЩ. Ръ­ко­во­де­ше ги стар­ши кон­сул­тант мор­с­ки пе­хо­ти­нец Марк Ту­ба­яс. Пре­дос­та­ви­ха ни ек­с­пер­ти­за и опит за ед­нов­ре­мен­но уни­що­жа­ва­не на го­ле­ми ко­ли­чес­т­ва опас­ни бо­еп­ри­па­си от сре­ден и го­лям ка­ли­бър. Учас­т­ва­ха пря­ко в про­чис­т­ва­не­то, ка­то ло­гис­тич­но­то оси­гу­ря­ва­не бе­ше на­ше. Око­ло 70-80 дни бя­ха с нас.
- Го­во­рим за пос­лед­с­т­вия. Мо­же би е ред­но да стиг­нем и до ня­как­ва ин­фор­ма­ция за при­чи­на­та, пре­диз­ви­ка­ла то­зи ка­тас­т­ро­фа­лен взрив.
- Ра­бо­та­та на ко­ми­си­я­та за раз­с­лед­ва­не на при­чи­ни­те за ин­ци­ден­та про­дъл­жа­ва. Ня­ма пре­дим­с­т­во за ни­то ед­на от пър­во­на­чал­ни­те хи­по­те­зи. Ня­кол­ко пъ­ти се удъл­жа­ва сро­кът за пре­дос­та­вя­не на окон­ча­тел­на­та ек­с­пер­ти­за за при­чи­ни­те за ин­ци­ден­та, за­що­то не е прик­лю­чи­ло окон­ча­тел­но про­чис­т­ва­не­то и не са на­ли­це всич­ки об­с­то­я­тел­с­т­ва, ма­те­ри­а­ли и т.н.
- Как­то пре­ди ме­се­ци, та­ка и се­га, е ред­но да се за­пи­та­ме да­ли има опас­ност от дру­ги по­доб­ни ин­ци­ден­ти с бо­еп­ри­па­си, взрив­ни ве­щес­т­ва...
- След ста­на­ло­то в Че­ло­пе­че­не МО взе не­об­хо­ди­ми­те мер­ки за обе­зо­па­ся­ва­не на дру­ги­те по­де­ле­ния, съх­ра­ня­ва­щи бо­еп­ри­па­си. Ка­то спе­ци­а­лист счи­там, че ве­ро­ят­ност­та за по­до­бен ин­ци­дент е из­к­лю­че­на. Ос­но­вен ар­гу­мент за твър­де­ни­е­то ми е, че по­де­ле­ни­е­то в Че­ло­пе­че­не бе­ше с осо­бен ста­тут на по­де­ле­ние, в ко­е­то се съ­би­рат и съх­ра­ня­ват най-ста­ри­те бо­еп­ри­па­си. Мно­го от тях са опас­ни, за­що­то са па­дали ня­къ­де, на­ра­ня­ва­на е по­вър­х­ност­та им по вре­ме на съх­ра­не­ние и т.н. Ще до­ба­вя и на­вод­не­ни­е­то през 2005г., ко­е­то е по­то­пи­ло в 1,5 м во­да ра­йо­на на по­де­ле­ни­е­то, т.е. има на­ли­це опас­но въз­дейс­т­вие за съх­ра­не­ни­е­то на бо­еп­ри­па­си­те. Ка­то пред­се­да­тел на Сдру­же­нието на спе­ци­а­лис­ти­те по бо­еп­ри­па­си в Бъл­га­рия тряб­ва да от­бе­ле­жа, че две го­ди­ни пре­ди ин­ци­ден­та из­п­ра­тих­ме дек­ла­ра­ция до пре­зи­ден­та, ми­нис­тър-пред­се­да­те­ля и ми­нис­тъ­ра на от­б­ра­на­та, в ко­я­то пре­дуп­реж­да­вах­ме за евен­ту­ал­ни взри­во­ве, ко­и­то са ре­зул­тат от за­ба­ве­на­та ути­ли­за­ция на из­лиш­ни­те бо­еп­ри­па­си. Не бя­ха взе­ти ни­как­ви мер­ки. По-къс­но ни­кой не пое от­го­вор­ност, но за мен не­ща­та ос­та­на­ха за ви­со­ки­те ета­жи на власт­та, а не на гър­ба на ек­с­пер­ти­те.
- Ре­ал­но през 2008 г. из­не­над­ва­що след взри­ва в Че­ло­пе­че­не ути­ли­за­ци­я­та стар­ти­ра. До­къ­де стиг­нах­ме?
- Днес от­но­во ути­ли­за­ци­я­та спря. Ос­та­на­ха при­тес­не­ни­я­та на ек­с­пер­ти­те. Пър­во лип­с­ва кон­т­рол от стра­на на ръ­ко­вод­ни ор­га­ни вър­ху да­де­ни­те за ути­ли­за­ция бо­еп­ри­па­си през ок­том­в­ри 2008 г. Вто­ро­то при­тес­не­ние е, че за по-го­ля­ма­та част от из­лиш­ни­те бо­еп­ри­па­си все още не е обя­ве­на об­щес­т­ве­на по­ръч­ка и те са в скла­до­ве­те на БА. На­деж­ди­те на ек­с­пер­ти­те са, че но­во­то ръ­ко­вод­с­т­во на МО ще се срещ­не със спе­ци­а­лис­ти­те и след ка­то се изяс­ни про­фе­си­о­нал­но си­ту­а­ци­я­та, ще се взе­ме ре­ше­ние за про­дъл­жа­ва­не на ути­ли­за­ци­я­та.


Тази статия идва от Сдружение на специалистите по боеприпаси в България
http://asabulgaria.com

Адресът на тази статия е:
http://asabulgaria.com/modules/news/article.php?storyid=71