Общо събрание на Сдружението

Дата 2006/6/16 9:00:00 | Категория: Новини

Уважаеми колеги,
На стр. 160 в бр. 41 на ДВ от 19 май 2006 г. е публикувана обявата за свикване на Общо събрание на Сдружението."
Управителният съвет на Сдружението на специалистите по боеприпаси в България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на Сдружението на 12 юли от 14 часа в гр. София, ж.к. Младост 1, залата на бл. 76 при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на Сдружението през 2005 г.; 2. Обсъждане на проект за бюджет за 2006 г.; 3. Утвърждаване формата на членската карта и знаците на Сдружението; 4. Утвърждаване на критерии за избор и избор на почетни членове на Сдружението; 5. Предложения за промени в Устава на Сдружението; 6. Разни.При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага и се провежда 1 час по-късно на същото място и при същия дневен ред."
УС на ASA Bulgaria
Тази статия идва от Сдружение на специалистите по боеприпаси в България
http://asabulgaria.com

Адресът на тази статия е:
http://asabulgaria.com/modules/news/article.php?storyid=17