Начало Новини Контакти Стани член на сдружението
Главно Меню
Търсене« 1 ... 12 13 14 (15) 16 17 18 ... 26 »
Новини : Граждански контрол над армията?
на 2009/8/1 19:00:00

Граждански контрол над армията? Вътре в нея обществото още не е надникнало.

Тези хора знаеха ли какво става в базата в Челопечене година, две и дори три преди взривовете й?

Гражданското общество контролираме ли армията – тази скъпоструваща, въоръжена и високоорганизирана сплав от хора и оръжие, на която сме поверили територията, въздушното пространство над нея и акваторията и изпълнението на политическите задължения на държавата ни? Достатъчно ли е, че в народното събрание може да бъде призован военният министър, за да отговаря на въпроси на депутати? И какво ще видим, ако опитаме да слезем надолу към преименувания вече генерален щаб и щабовете на видовете въоръжени сили, към закритите вече агенции, към дирекциите, към разпореждането с военния бюджет, военните имоти и имущества? Там всичко беше и е скрито, покрито и препокривано, всеки шеф по феодалному пази своята територийка от очите на обществото, там всеки военен задължително е лоялен към началника си, за да расте в кариерата и дори за да запази мястото си в системата. Епизодично само реалността може да пробие така изградената система – направи го преди година взривявайки се базата за разкомплектоване на бойни припаси в столичния квартал Челопечене. Изведнъж разбрахме, че била превърната в база за съхранение на взривоопасни излишъци, че била с пъти пренатъпкана, че мястото й не било в близост до населено място, че била наводнявана и след това оставена на произвола, че я охранявали цивилни старчоци. Армията беше впрегната да отстранява последствията от глупост търпяна с години и да спасява поста на началника на Генералния щаб и на министъра си. Прочистването изяло хляба на и така недостигащите военни и отбранителни способности още продължава. Не знаем и няма как да разберем колко милиони пари, труд и овеществени материални активи хвръкнаха във въздуха! А прякоотговарящи военни експерти писмено алармираха за опасността, даже и казионният военен вестник месец по-рано предупреди, че ще се взриви. И какво от това? Субординационните управленски нива и военните инспектори получаваха заплати, трупаха трудов стаж, надявайки се, че прокобата не ще се сбъдне. Инспекторатът на министерството на отбраната десетилетия добрува взаимоизгодно с армията. Произлизащите от нея главен инспектор, заместниците му и експертите дослужат в него до пенсия, или поработват следпенсионно и обслужват не обществения , а вътреведомствени интереси, и волностите на военни и цивилни величия, пишат докладчета -класифицирани! – от което нищо не следва. Така две десетилетия нашият Генерален щаб сам си правеше проверки и си пишеше положителни оценки – слабите биха обезсмислили съществуването на цялата военна администрация и командванията с щабовете им. От поста Главен инспектор на МО от 12 юни т.г. беше освободен вицеадмирал Петър Петров, чиято предишна длъжност беше първи заместник началник на генщаба. Друг го наследява – Володя Цветанов, генерал-майор. Да не би Петър Петров, предшественици и следовници да разследват онова, което сами са натворили там, откъдето идват, за да го обявят за безсмислено, за грешно, камо ли за незаконно? Няма как да стане. Затова плътнозатворилата се военна система купува вертолети без въоръжение, неносещи способности, скъпи, но непригодни бронетранспортьори. Днес все още сметната палата констатира, само и единствено законността на разходите, а не продибити ли са с парите ни способности. Днес контролираме само законността на обществените поръчки, но премълчаваме известния факт, че още в подработването на спецификацията за придобиване на техника, въоръжение, снаряжение се кодира корупцията. А колкото и спецификации да сме вече изпуснали от граждански контрол, все пак на армията предстои модернизиране и превъоръжаване.

Коментари?
Новини : Ще има ли "второ" Челопечене
на 2009/7/26 7:55:51

Вероятността за инцидент като този в Челопечене е изключена

22.07.2009 | Георги Пешев


Надяваме се, че утилизацията на излишните боеприпаси ще продължи, казва полковник от резерва Валентин Радев, председател на "Сдружение на специалистите по боеприпаси в България"

- Г-н пол­ков­ник, в на­ча­ло­то на ме­се­ца се на­вър­ши ед­на го­ди­на от взри­ва в по­де­ле­ни­не­то в Че­ло­пе­че­не. Ка­то ек­с­перт как оце­ня­ва­те слу­чи­ло­то се и то­ва, ко­е­то на­ши­те спе­ци­а­лис­ти нап­ра­ви­ха?
- Из­ми­на ед­на труд­на го­ди­на от ин­ци­ден­та в Че­ло­пе­че­не - взри­вя­ва­не­то на скла­до­ве­те с бо­еп­ри­па­си на под. 18250, съх­ра­ня­ва­щи 1500 т раз­лич­ни ви­до­ве бо­еп­ри­па­си и взрив­ни ве­щес­т­ва. Ус­пях­ме да лик­ви­ди­ра­ме го­ля­ма част от пос­лед­с­т­ви­я­та. Обе­зо­па­сих­ме зе­ме­дел­с­ки­те зе­ми в 9-ки­ло­мет­ро­ва­та зо­на. Най-важ­но­то е, че ня­ма жер­т­ви. Прак­ти­ка­та по­каз­ва, че при по­доб­ни опе­ра­ции не лип­с­ват жер­т­ви или теж­ки на­ра­ня­ва­ния. Кол­ко­то до мес­т­ни­те хо­ра - нап­ра­вих­ме мак­си­мал­но­то за про­чис­т­ва­не на дву­ки­ло­мет­ро­ва­та зо­на око­ло по­де­ле­ни­е­то и пло­щи­те до края на 9-ки­ло­мет­ро­ва­та зо­на с един­с­т­ве­на­та цел те да мо­гат да об­ра­бот­ват зе­мя­та и пол­з­ват сто­пан­с­ки­те сгра­ди без опас­ност за жи­во­та. Ще при­пом­ня, че пре­жи­вя­ва­ни­я­та им бя­ха свър­за­ни с то­ва, че тряб­ва­ше да тър­пят шу­мо­ве­те от взри­во­вете при лик­ви­ди­ра­не­то на опас­ни­те нев­з­ри­ве­ни бо­еп­ри­па­си или взрив­ни ос­та­тъ­ци. Ред­но е да бла­го­да­рим на кме­то­ве­те на Че­пин­ци и Че­ло­пе­че­не за про­я­ве­но­то раз­би­ра­не и ко­рек­т­но вза­и­мо­дейс­т­вие. Дъл­жим бла­го­дар­ност и на жи­те­ли­те на квар­та­ли­те, чиито до­мо­ве бя­ха в не­пос­ред­с­т­ве­на бли­зост с по­де­ле­ни­е­то.
- До­къ­де стиг­на лик­ви­ди­ра­не­то на пос­лед­с­т­ви­я­та?
- Ця­ла­та дей­ност за лик­ви­ди­ра­не на пос­лед­с­т­ви­я­та на ин­ци­ден­та пред­с­тав­ля­ва про­чис­т­ва­не на 9-ки­ло­мет­ро­ва­та зо­на от епи­цен­тъ­ра, ко­е­то е око­ло 250 000 дка, от опас­ни бо­еп­ри­па­си и взрив­ни ос­та­тъ­ци, раз­ле­те­ли се да­леч от мяс­то­то на взри­ва. Под про­чис­т­ва­не тряб­ва да раз­би­ра­ме ло­ка­ли­зи­ра­не­то на те­зи взрив­ни ос­та­тъ­ци и уни­що­жа­ва­не­то им на мяс­то, ако не е би­ло въз­мож­но да бъ­дат пре­мес­те­ни на оп­ре­де­ле­ни мес­та, къ­де­то се из­вър­ш­ва кон­т­ро­ли­ра­но­то им уни­що­жа­ва­не чрез взри­вя­ва­не. В спо­ме­на­та­та зо­на се включ­ват и ра­йо­нът на по­де­ле­ни­е­то, око­ло 400дка, и ед­на зо­на с осо­бен ста­тут, "Ри­бар­ни­ци-Че­ло­пе­че­не", ко­я­то е част от за­щи­те­на зо­на "На­ту­ра 2000", и ко­ри­то­то, и бре­го­ве­те на ре­ка Лес­нов­с­ка, как­то и во­до­е­ми­те в ра­йо­на и око­ло по­де­ле­ни­е­то. С прик­люч­ва­не­то на опе­ра­ция "Го­ре­що ля­то 2008" на 10 юли 2009 г. всъщ­ност за­вър­ши по­вър­х­нос­т­но­то по­чис­т­ва­не на по-го­ля­ма­та част от из­б­ро­е­ни­те пло­щи. Ос­та­ва да се про­чис­ти от опас­ни бо­еп­ри­па­си и взрив­ни ос­та­тъ­ци ра­йо­нът от епи­цен­тъ­ра с площ 50 дка ед­на мал­ка част от ра­йо­на на по­де­ле­ни­е­то на 60 см дъл­бо­чи­на, как­то вод­ни­те пло­щи и ко­ри­то­то на ре­ка Лес­нов­с­ка. Та­зи дей­ност ще се из­вър­ши от из­пъл­ни­тел, оп­ре­де­лен чрез кон­курс за об­щес­т­ве­на по­ръч­ка, обя­вен от МО. Ос­нов­на­та дей­ност, по­вър­х­нос­т­но­то про­чис­т­ва­не на го­ля­ма­та част от за­мър­се­ни­те с опас­ни бо­еп­ри­па­си пло­щи е из­пъл­не­на в рам­ки­те на прик­лю­чи­ла­та опе­ра­ция "Го­ре­що ля­то 2008". То­ва е над 80% от дей­нос­ти­те.
- В на­ча­ло­то на го­ди­на­та по­мощ за пре­мах­ва­не­то на пос­лед­с­т­ви­я­та ока­за­ха аме­ри­кан­ци. Как­во по-точ­но свър­ши­ха и кол­ко вре­ме бя­ха по­лез­ни на еки­па, ра­бо­тещ край Че­ло­пе­че­не?
- В края на 2008 г., след ка­то бях­ме на­яс­но с ма­ща­би­те на ин­ци­ден­та, по­тър­сих­ме по­мощ от НА­ТО. Съ­дейс­т­вие ни ока­за­ха во­ен­ни­те ата­ше­та на САЩ у нас пол­ков­ник Дей­вид Даш Уил­мот, ка­пи­тан II ранг Скот Мъл­ви­ния, под­пол­ков­ник Ро­бърт Ма­търс и тех­ни ко­ле­ги. У нас дой­до­ха 12 ек­с­пер­ти от фир­ма "Дай­но Корп Ин­тер­не­шъ­нал", ра­бо­те­ща от име­то на пра­ви­тел­с­т­во­то на САЩ. Ръ­ко­во­де­ше ги стар­ши кон­сул­тант мор­с­ки пе­хо­ти­нец Марк Ту­ба­яс. Пре­дос­та­ви­ха ни ек­с­пер­ти­за и опит за ед­нов­ре­мен­но уни­що­жа­ва­не на го­ле­ми ко­ли­чес­т­ва опас­ни бо­еп­ри­па­си от сре­ден и го­лям ка­ли­бър. Учас­т­ва­ха пря­ко в про­чис­т­ва­не­то, ка­то ло­гис­тич­но­то оси­гу­ря­ва­не бе­ше на­ше. Око­ло 70-80 дни бя­ха с нас.
- Го­во­рим за пос­лед­с­т­вия. Мо­же би е ред­но да стиг­нем и до ня­как­ва ин­фор­ма­ция за при­чи­на­та, пре­диз­ви­ка­ла то­зи ка­тас­т­ро­фа­лен взрив.
- Ра­бо­та­та на ко­ми­си­я­та за раз­с­лед­ва­не на при­чи­ни­те за ин­ци­ден­та про­дъл­жа­ва. Ня­ма пре­дим­с­т­во за ни­то ед­на от пър­во­на­чал­ни­те хи­по­те­зи. Ня­кол­ко пъ­ти се удъл­жа­ва сро­кът за пре­дос­та­вя­не на окон­ча­тел­на­та ек­с­пер­ти­за за при­чи­ни­те за ин­ци­ден­та, за­що­то не е прик­лю­чи­ло окон­ча­тел­но про­чис­т­ва­не­то и не са на­ли­це всич­ки об­с­то­я­тел­с­т­ва, ма­те­ри­а­ли и т.н.
- Как­то пре­ди ме­се­ци, та­ка и се­га, е ред­но да се за­пи­та­ме да­ли има опас­ност от дру­ги по­доб­ни ин­ци­ден­ти с бо­еп­ри­па­си, взрив­ни ве­щес­т­ва...
- След ста­на­ло­то в Че­ло­пе­че­не МО взе не­об­хо­ди­ми­те мер­ки за обе­зо­па­ся­ва­не на дру­ги­те по­де­ле­ния, съх­ра­ня­ва­щи бо­еп­ри­па­си. Ка­то спе­ци­а­лист счи­там, че ве­ро­ят­ност­та за по­до­бен ин­ци­дент е из­к­лю­че­на. Ос­но­вен ар­гу­мент за твър­де­ни­е­то ми е, че по­де­ле­ни­е­то в Че­ло­пе­че­не бе­ше с осо­бен ста­тут на по­де­ле­ние, в ко­е­то се съ­би­рат и съх­ра­ня­ват най-ста­ри­те бо­еп­ри­па­си. Мно­го от тях са опас­ни, за­що­то са па­дали ня­къ­де, на­ра­ня­ва­на е по­вър­х­ност­та им по вре­ме на съх­ра­не­ние и т.н. Ще до­ба­вя и на­вод­не­ни­е­то през 2005г., ко­е­то е по­то­пи­ло в 1,5 м во­да ра­йо­на на по­де­ле­ни­е­то, т.е. има на­ли­це опас­но въз­дейс­т­вие за съх­ра­не­ни­е­то на бо­еп­ри­па­си­те. Ка­то пред­се­да­тел на Сдру­же­нието на спе­ци­а­лис­ти­те по бо­еп­ри­па­си в Бъл­га­рия тряб­ва да от­бе­ле­жа, че две го­ди­ни пре­ди ин­ци­ден­та из­п­ра­тих­ме дек­ла­ра­ция до пре­зи­ден­та, ми­нис­тър-пред­се­да­те­ля и ми­нис­тъ­ра на от­б­ра­на­та, в ко­я­то пре­дуп­реж­да­вах­ме за евен­ту­ал­ни взри­во­ве, ко­и­то са ре­зул­тат от за­ба­ве­на­та ути­ли­за­ция на из­лиш­ни­те бо­еп­ри­па­си. Не бя­ха взе­ти ни­как­ви мер­ки. По-къс­но ни­кой не пое от­го­вор­ност, но за мен не­ща­та ос­та­на­ха за ви­со­ки­те ета­жи на власт­та, а не на гър­ба на ек­с­пер­ти­те.
- Ре­ал­но през 2008 г. из­не­над­ва­що след взри­ва в Че­ло­пе­че­не ути­ли­за­ци­я­та стар­ти­ра. До­къ­де стиг­нах­ме?
- Днес от­но­во ути­ли­за­ци­я­та спря. Ос­та­на­ха при­тес­не­ни­я­та на ек­с­пер­ти­те. Пър­во лип­с­ва кон­т­рол от стра­на на ръ­ко­вод­ни ор­га­ни вър­ху да­де­ни­те за ути­ли­за­ция бо­еп­ри­па­си през ок­том­в­ри 2008 г. Вто­ро­то при­тес­не­ние е, че за по-го­ля­ма­та част от из­лиш­ни­те бо­еп­ри­па­си все още не е обя­ве­на об­щес­т­ве­на по­ръч­ка и те са в скла­до­ве­те на БА. На­деж­ди­те на ек­с­пер­ти­те са, че но­во­то ръ­ко­вод­с­т­во на МО ще се срещ­не със спе­ци­а­лис­ти­те и след ка­то се изяс­ни про­фе­си­о­нал­но си­ту­а­ци­я­та, ще се взе­ме ре­ше­ние за про­дъл­жа­ва­не на ути­ли­за­ци­я­та.

Коментари?
Новини : Търсят частник да почисти Челопечене
на 2009/7/17 20:30:00

Търсят частник да почисти Челопечене

В-к Стандарт, 17 юли 2009 г.

Обществена поръчка за почистване на земите и водите около Челопечене ще прави новият кабинет. Това обяви един от ръководителите на операцията по прочистването на района - полковник Валентин Радев.
По думите му унищожаването на старите боеприпаси в Челопечене е завършено на около 70-80%. Според Радев с т.нар. дълбочинно прочистване на почвата и водните басейни в района трябва да се заеме специализирана фирма. Полковникът обаче не се ангажира с точната сума, за която ще се обяви поръчката.
"Според наши американски колеги в САЩ подобна операция излиза около 5 милиона долара. Ако я извършва българска фирма, цената може би ще падне наполовина", коментира полк. Радев.
Според него е добре процедурата да стартира през зимата. Причината е, че в момента растителността около поделението е буйна, което ще пречи на работата на експертите.
Една от най-важните задачи на военните през последните месеци била прочистването на земеделските земи в района. За съжаление при взривовете голяма част от реколтата на хората загина. До Нова година всички стопани обаче бяха възмездени финансово, каза още Радев. Според него обаче остава стресът за местните жители. "Всеки ден в продължение на толкова време ги притеснявахме с т.нар. "контролирани взривявания" за прочистване на района. Това е най-безопасният начин да се почисти без риск за тяхното здраве или за това на военните, които извършват операцията", заключи Радев.
Теодора Йолчева

Коментари?
Новини : Експерти са против закриването на полигона "Змеево"
на 2009/7/3 22:00:00

Експерти са против закриването на полигон "Змеево"

в-к "Сега" от 03 юли 2007 г.

Закриването на полигон "Змеево" може да доведе до спирането на работата на някои от заводите в отбранителната промишленост, съобщи вчера о.р. полк. Валентин Радев, председател на Сдружението на специалистите по боеприпаси. На полигона правят изпитания на продукцията си повечето от заводите, които произвеждат боеприпаси от малък и по-голям калибър и взриватели.

Военният министър Николай Цонев обяви, че закрива полигона по време на кампанията си като водач на листата на НДСВ в Стара Загора. Не било целесъобразно 86 000 дка да се използват само за изпитания на нови боеприпаси. От години военни и цивилни спорят кой замърсява въздуха над града. Доказано бе, че полигонът не е виновен.

Коментари?
Новини : Предизборният флирт на Цонев разгневи експертите в бранша
на 2009/7/2 22:40:00

Предизборният флирт на Цонев разгневи експертите в бранша
Нямат обяснение за закриването на военния полигон край Змейово
Mediapool

Един от най-атрактивните жестове на военния министър Николай Цонев в предизборния му флирт с избирателите в Стара Загора – заповедта за закриване на полигона край село Змейово - предизвика остра реакция на експертите в бранша.

Сдружението на специалистите по боеприпаси в България настоя решението на водача на пропорционалната листа на НДСВ в Стара Загора да бъде преразгледано.

Проф. Стефан Воденичаров, председател на сдружение ''Българска отбранителната индустрия'' пък определи изявата на Цонев като "несериозна". И двамата експерти са на мнение, че полигонът е уникален и решението за закриването е абсолютно необосновано.

В декларация на Сдружението на специалистите по боеприпаси, адресирана до президента, премиера и министъра на отбраната, се посочва, че аргументите за закриването на полигона, изложени от Цонев, са "необосновани и непрофесионални", а самият той е бил подведен.

Николай Цонев съобщи преди два дни, че е издал заповед за закриване на змейевския полигон и преместването му на полигона край хасковското село Корен. Тогава той се позова на анализ на министерството. В четвъртък обаче стана ясно, че този анализ е бил проведен в много "тясна рамка", изключила от него водещите експерти.

Според Сдружението на специалистите по боеприпаси закриването на Централния армейски изпитателен полигон ще доведе до невъзможност за изпитания за оценка на функционалните характеристики на боеприпасите от складовете на БА, както и до невъзможност за изпитания от независим държавен орган на нови боеприпаси от среден и по-голям калибър и елементи за тях, произведени от отбранителната индустрия на страната. Закриването на полигона ще доведе и до спиране за неопределено време на научноизследователската дейност в областта на боеприпасите и новите въоръжения, свързана с техните полигонни изпитания.

Според цитиран от Цонев анализ на министерството обаче, разходите за преместването са няколко пъти по-малко от средствата, необходими за поддържане на полигона край старозагорското село. Освен това според него е икономически нецелесъобразно 86 000 декара земя да бъдат използвани само за изпитания на нови боеприпаси. Затова 65 000 декара от земята на полигона ще бъдат предоставени на Държавната агенция по горите. Останалата част от терена ще отиде към Министерството на земеделието и храните. Другият съществен аргумент на Цонев бе, че дейностите на полигона притесняват населението, макар още през 2005 г. да бе категорично доказано, че те не са причина за обгазяването на Стара Загора.

Аргументът, че "разходите за преместването са няколко пъти по-малко от средствата, необходими за поддържането", експертите от Сдружението на специалистите по боеприпаси определят като "неверен", тъй като част от съоръженията на полигона не могат да бъдат премествани, а трябва да бъдат разрушени и наново изграждани.

Пред Mediapool полк. Валентин Радев, председател на сдружението, съобщи, че издръжката на полигона през последните години се движи в рамките на 1.2 млн. лева годишно, като той има и собствени приходи от заводите, които тестват продукцията си там. По думите му освен, че преместването на полигона е практически невъзможно, евентуален опит за осъществяване на подобна идея ще коства много време и десетки милиони левове.

Предаването на площи от територията на полигона на Агенцията по горите и на Министерството на земеделието, каквото е предложението на министъра, е също невъзможно. Огромни площи от района на полигона са "замърсени" с взривни остатъци и невзривени снаряди, останали под повърхността на земята, въпреки стриктния отчет за водене на невзривени боеприпаси през последните години. Тези площи задължително трябва да бъдат "прочистени" по технологията, предвидена за прочистване на района на взривеното поделение в Челопечене, отнемаща години високо специализиран труд.

В Стара Загора от години се коментира, че има частен интерес към полигона за създаването на ловно стопанство, като някои от слуховете го свързват със семейството на министър от тройната коалиция.

Коментари?
« 1 ... 12 13 14 (15) 16 17 18 ... 26 »От Галерията
Ф-1
Потребителски вход