Устав на Сдружението


УСТАВ

на
СДРУЖЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО БОЕПРИПАСИ


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут
Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решенията на учредителното събрание.
(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) За задълженията на Сдружението членовете отговарят до размера на предвидените в Устава членски вноски и не отговарят лично за задълженията на Сдружението.
(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование
Чл. 2. (1) Наименованието на Сдружението е “Сдружение на специалистите по боеприпаси в България” (ССББ), което на английски език се изписва по следният начин: „Ammunition Specialists Association in Bulgaria” (ASA - Bulgaria).
(2) Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано Сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, са задължителни атрибути в документите от кореспонденцията на Сдружението.

Седалище и адрес на управление
Чл. 3. (1) Седалището и адреса на управление на Сдружението са: София 1582, ж.к. Дружба 2, бл. 524, вх. Б, ет. 1, ап. 2.
(2) Сдружението се ръководи от Управителен съвет и се представлява и задължава с подписа на председателя.

Цели на Сдружението
Чл. 4. (1) Обединяване и организиране на военните специалисти по боеприпаси в единна, независима съсловна организация за защита на техните интереси.
(2) Подпомагане на професионалната реализация и подобряване на обществения статус на своите членове.
(3) Организиране и подпомагане участието в международния обмен на специализирана литература, елементи на боеприпаси и боеприпаси, които не са забранени за колекциониране.
(4) Съдействие за издигане авторитета на експертизата по боеприпаси, барути, взривни вещества, балистика и аеродинамика на куршуми, снаряди, бомби и ракети, както и за повишаване на професионалната култура в бранша.
(5) Създаване на общностен дух на специалистите по боеприпаси и обединяване на техните усилия за постигане на горните цели.

Средства за постигане на целите
Чл. 5. (1) Създаване и поддържане на интернет-страница на Сдружението с оглед улесняване на връзките между членовете и популяризиране на дейността му.
(2) Разпространение на актуална информация сред членовете за български и световни открития, изобретения и съвременни технологии в областта на боеприпасите и тенденции за тяхното развитие.
(3) Създаване на образователни и квалификационни програми и курсове за квалификация.
(4) Посочване и упълномощаване на свои представители в държавните и обществени органи на страната съгласно българските закони.
(5) Поддържане на постоянни контакти и провеждане на консултации с компетентни държавни, областни и общински органи в интерес на своите членове.
(6) Даване на предложения пред компетентните органи и участие със свои представители в работни и експертни групи за промени и усъвършенстване на законодателството по предмета на своята дейност.
(7) Подпомагане на научната и стопанска дейност на своите членове, като извършва научни, маркетингови и други проучвания в областта на боеприпасите.
(8) Атестиране на български и чужди инженери и специалисти по боеприпаси, както и на български и чуждестранни юридически лица за извършване на научни разработки или друга дейност в областта на боеприпасите.
(9) Издаване на референции на своите членове за тяхната дейност.
(10) Поддържане на информационна база за квалификацията, за специализацията и за дейността на членовете си в тяхна полза.
(11) Организиране на беседи, симпозиуми, семинари и конференции от национален и международен характер по предмета на своята дейност.
(12) Работа за недопускане на монополизъм и нелоялна конкуренция сред своите членове.
(13) Установяване на контакти, сътрудничество и колективно членство в сродни организации и сдружения в страната и чужбина.
(14) Издаване на печатен орган на Сдружението, информационни материали и специализирана литература.

Определяне вида на дейността
Чл. 6. Сдружението се самоопределя като съсловна организация за осъществяване на дейност в частна полза за неопределено време.

Предмет на дейност
Чл. 7. ССББ е съсловна организация, в която членуват физически лица - специалисти с военно образование или военна квалификация (учени, инженери, експерти, колекционери и други) по боеприпаси, и юридически лица, които осъществяват научна, образователна, експериментална, колекционерска, търговска и друга дейности в областта на боеприпасите, приемат Устава и целите на Сдружението и признават принципите на свободното професионално сдружаване на основата на ценностите на демокрацията.

ІІ. ЧЛЕНСТВО
Чл. 8. Членуването в Сдружението е доброволно.
Чл. 9. (1) Всички членове на Сдружението са равностойни в правата и задълженията си.
(2) Членове на Сдружението могат да бъдат физически лица.
(3) Колективни членове на Сдружението могат да бъдат юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
Членски права и задължения
Чл. 10. (1) Всеки член на Сдружението има право да:
1. участва с право на глас в Общото събрание;
3. избира и да бъде избиран в ръководните му органи;
2. бъде информиран за дейността на Сдружението;
3. участва във всички негови прояви;
4. се ползва от имуществото и от резултатите от дейността му.
(2) Правата се ползват по реда, предвиден в Устава.
(3) Колективните членове участват със свой, упълномощен представител с право на един глас в Общото събрание.
Чл. 11. Всеки член на Сдружението е длъжен да:
1. спазва Устава;
2. изпълнява решенията на Общото събрание и личните си задължения към Сдружението;
3. не извършва действия, които нарушават интересите на Сдружението, уронват престижа и доброто му име;
4. плаща редовно членския си внос до края на първото тримесечие на текущата година.
Чл. 12. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица.

Придобиване на членство
Чл. 13. (1) Членове на Сдружението са неговите учредители.
(2) Останалите членове на Сдружението са физически и юридически лица и се приемат от Управителния съвет.
(3) Членове на Сдружението „по право” са завършилите офицери - специалист „АВ – бойни припаси” във ВНВАУ „Г. Димитров” (ВВУАПВО „П. Волов”), випуски 1978, 1979, 1981, 1983, 1986, 1989, 1992, 1998 и 2001 г.
(4) Членове на Сдружението могат да бъдат и други физически лица, притежаващи военно образование или военна квалификация, доказващи компетентността им на военни специалисти в областта на боеприпасите.
(5) Колективни членове на Сдружението могат да бъдат юридически лица с доказан принос от дейността си в областта на боеприпасите.
(6) Кандидатите за членство отправят писмена молба до Управителния съвет.
(7) Кандидатите „по право” заявяват в молбата си, че приемат Устава и целите на организацията и че са готови да се присъединят към Сдружението.
(8) Останалите кандидати физически лица заявяват в молбата си, че приемат Устава и целите на организацията и че са готови да се присъединят към Сдружението. Към молбата си прилагат копие от документ за военна квалификация по боеприпаси, както и писмена препоръка от член на Сдружението.
(9) Молбата за колективно членство на юридически лица се съпровожда с две писменни препоръки от членове на Сдружението и с документ, удостоверяващ компетентност в областта на боеприпасите.
(10) Управителният съвет взема решение по молба за членство в едномесечен срок с явно гласуване и обикновено мнозинство, като отказът му може да се обжалва пред Общото събрание.

Почетно членство
Чл. 14. (1) Изявени военни специалисти - учени, откриватели, изобретатели, преподаватели, военноначалници, експерти, специалисти и колекционери с доказан принос към предмета на дейност на Сдружението, както и дарители на значителни средства на Сдружението могат да бъдат обявявани за негови почетни членове от Общото събрание по предложение на Управителния съвет.
(2) Почетните членове получават диплом, като имената им се публикуват в интернет-страницата и печатния орган на Сдружението.
(3) Почетните членове имат право да участват в заседанията на ръководните органи на Сдружението със съвещателен глас и не плащат членски внос.

Прекратяване на членство
Чл. 15. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до Сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключване;
4. с прекратяване на Сдружението;
5. при отпадане.
(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство невъзможно. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.
(3) Отпадането поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността се констатира по документите на Сдружението, което се вписва в протокола от заседанието на управителния съвет.
(4) Отпадането се отразява и със заличаване на името от списъка с имена на членове в интернет-страницата на Сдружението.

ІІІ. ПОЧЕТНИ ЗНАЦИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 16. (1) Всеки член на Сдружението има право на членска карта, удостоверяваща неговата принадлежност към Сдружението.
(2) Сдружението може да издава почетни знаци на членовете си и на лица, които са спомогнали за постигане на неговите цели.
(3) Формата на членските карти и на знаците се определя от Управителния съвет.

IV. ИМУЩЕСТВО
Чл. 17. Имуществото на Сдружението се състои от имуществените вноски на неговите членове, дарения на физически и юридически лица, спонсорство, от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Източници на средства на Сдружението
Чл. 18. (1) Сдружението може да извършва стопанска дейност, свързана с предмета му на дейност.
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет.
(4) Сдружението не разпределя печалба.
Чл. 19. Сдружението може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за дарение или спонсорство.
Чл. 20. Сдружението набира средствата си от:
1. встъпителни и годишни членски вноски, размерът на които се определя с Учредителния протокол или от Общото събрание на Сдружението;
2. петкратния размер на встъпителна вноска и годишния членски внос на юридическите лица, колективни членове на Сдружението;
3. експертна, издателска, преподавателска и друга стопанска дейност;
4. приходи от имуществото си като лихви, дивиденти и др.;
5. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Покриване на загуби
Чл. 21. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението. Решението се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове на Сдружението.

V. УПРАВЛЕНИЕ
Ръководни органи
Чл. 22. Ръководни органи на Сдружението са Общото събрание и Управителния съвет.

Състав на Общото събрание
Чл. 23. (1) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез пълномощник.
(2) Общото събрание се състои от делегати, когато членовете на Сдружението станат повече от сто на брой. Изборът на делегати става на делегатски събрания по райони, следващи териториалното деление на страната, като всеки десет членове избират един делегат измежду тях с обикновено мнозинство.

Представителство
Чл. 24. (1) Пълномощник на член на Общото събрание или негов делегат може да бъде само физическо лице.
(2) Пълномощно се издава изрично за участие в едно заседание на Общото събрание на Сдружението.
(3) Пълномощникът представлява само един член на Общото събрание и няма право да преупълномощава с правата си трети лица.

Компетентност на Общото събрание
Чл. 25. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
4. открива и закрива клонове;
5. взема решение за участие в други организации;
6. преобразува или прекратява Сдружението;
7. приема основни насоки и програма за дейността на Сдружението;
8. приема бюджета на Сдружението;
9. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
10. отменя решения на други органи на Сдружението, когато противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
11. назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
12. разглежда жалби по актове на Управителния съвет за приемане и изключване на членове;
13. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
14. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.
15. взема и други решения, предвидени в този Устав.

Провеждане на Общо събрание
Чл. 26. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.
(2) Първото заседание на Общото събрание може да се проведе най-късно 9 месеца след учредяване на Сдружението.
(3) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет.

Свикване на Общото събрание
Чл. 27. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището.
(2) Ако в месечен срок от искането Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез покана, публикувана в интернет-страницата на Сдружението и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
(4) Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(6) В случай, че Общото събрание се състои от делегати, в десет дневен срок след оповестяването Управителният съвет организира избора на делегати. Изборът на делегати се извършва на делегатски събрания, проведени по райони, следващи териториалното деление на страната.

Право на сведение
Чл. 28. Писмените материали по дневния ред се предоставят на разположение на членовете в седалището на Сдружението и се публикуват в интернет-страницата едновременно с публикуване на поканата за свикване на Общото събрание.

Списък на присъстващите
Чл. 29. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.
Кворум
Чл. 30. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове, респективно делегати.
(2) При липса на кворум Управителният съвет отлага заседанието с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на присъстващите членове.

Право на глас
Чл. 31. Всички членове на Общото събрание имат право на един глас.

Конфликт на интереси
Чл. 32. Член на Общото събрание или негов пълномощник няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг (а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. юридически лица, в които е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения;
3. предявяване на искове срещу него, свързани с дейността му в Сдружението;
4. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението.

Вземане на решения
Чл. 33. (1) Общото събрание приема решения с обикновено с мнозинство от присъстващите членове на Сдружението.
(2) За решенията, отнасящи се до промени и допълнения в Устава и прекратяване и преобразуване на Сдружението се изисква квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите членове на Сдружението.
Чл. 34 (1) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

Протокол
Чл. 35. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в протоколна книга.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите по дневния ред и свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола от заседанието на Общото събрание.

Управителен съвет
Чл. 36. (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 5 (пет) години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.
(3) Управителният съвет е в състав от 3 (три) до 5 (пет) членове, които се избират измежду членовете „по право” на Сдружението.
(4) Управителния съвет избира измежду членовете си председател, заместник-председател и секретар.

Правомощия на Управителния съвет
Чл. 37. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.
Чл. 38. Управителният съвет:
(1) представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.
(2) осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
(3) разпорежда се и осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението;
(4) подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
(5) подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
(6) определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;
(7) определя адреса на Сдружението;
(8) приема правила за работата си и избира председател, заместник-председател и секретар от членовете си;
(9) заседава най-малко веднъж на три месеца;
(10) предлага кандидатури за почетни членове на Сдружението;
(11) взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не съвпадат в правата на друг орган.

Свикване на заседание на Управителния съвет
Чл. 39. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя.
(2) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет по писмено искане на една трета от членовете му.
(3) Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.
(4) При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от заместник-председателя или от определен от Управителния съвет негов член.
(5) Уведомяването за свикване на заседание на Управителния съвет става с покани до членовете, изпратени най-малко седмица по-рано и съдържащи датата, мястото, часа, проекта за дневен ред и друга необходима информация за заседанието.

Кворум и мнозинство
Чл. 40. (1) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(2) Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(3) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, освен когато се вземат решения относно ликвидация на Сдружението, извършване разпореждане с имуществото на Сдружението и при определяне на реда и организиране извършването на дейността на Сдружението, които се вземат с мнозинство от всички членове.
(4) Управителния съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
Чл. 41. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Правомощия на членовете на Управителния съвет
Чл. 42. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Сдружението и дават гаранция за своето управление.
(2) Председателят ръководи и представлява Сдружението пред всички физически и юридически лица и ръководи изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
(3) Заместник-председателят подпомага председателя при осъществяване на функциите му.
(4) Секретарят ръководи организационната дейност на Сдружението.
(5) Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпили вреди.

Комисии към управителния съвет
Чл. 43. (1) Към Управителния съвет за подпомагане на дейността му се създават пет постоянно действащи комисии:
1. Комисия по експертно-консултантска и правна дейност
2. Комисия по колекционерска дейност
3. Комисия по съсловно и международно сътрудничество
4. Комисия за курсове по специализирана квалификация
5. Комисия за рекламна, изложбена дейност и връзки с обществеността
(2) Председателите на комисиите и техните членове се определят от Управителния съвет. Комисиите работят по статут, приет от Управителния съвет.
(3) Председателите на комисиите, когато не са членове на Управителния съвет могат да участват в заседанията му със съвещателен глас.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Документи по годишното приключване
Чл. 44. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на експерт-счетоводител.

Съдържание на отчета за дейността
Чл. 45. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.
Проверка на годишното приключване
Чл. 46. (1) При годишното приключване се проверява годишния счетоводен отчет от експерт-счетоводител.
(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на Устава по отношение на годишното приключване.

Приемане на годишното приключване
Чл. 47. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Управителният съвет приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителя и приема решение за свикване на Общо събрание.

Задължителна отчетна информация
Чл. 48. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, Сдружението изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Книги на Сдружението
Чл. 49. (1) Водят се три книги:
1. Книга за вписване на членовете на Сдружението, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, образование, квалификация, занятие и друга информация, необходима за дейността на Сдружението и в интерес на неговите членове.
2. Протоколна книга от заседанията на Управителния съвет.
3. Протоколна книга от заседанията на Общото събрание.
(2) Книгата за вписване на членовете на Сдружението се води от председателя, а протоколните книги от съответните секретари.
(3) Членовете на Сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от съответните протоколи.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Основания за прекратяване
Чл. 50. Сдружението се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените случаи в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

VIII. ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 51. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.
3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя солидарно между членовете на Сдружението.IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 52. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 53. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 54. Сдружението ССББ има свой печат, единна членска карта и печатен орган, които се утвърждават с Решението за учредяване или от Общото събрание.
Чл. 55. Печатът на Сдружението е с кръгла форма с надпис по края „Сдружение на специалистите по боеприпаси” в България, а в средата е изобразена стилизирана графика на патрон или част от него.
Чл. 56. Членската карта съдържа основни паспортни данни на члена на Сдружението, печата и подписа на председателя.
Чл. 57. Печатният орган служи за отразяване и популяризиране дейността на Сдружението в полза на неговите членове.
This article comes from Сдружение на специалистите по боеприпаси в България
http://asabulgaria.com

The URL for this story is:
http://asabulgaria.com/modules/content/index.php?id=3