Начало Новини Контакти Стани член на сдружението
Главно Меню
ТърсенеДисертации за БОЕПРИПАСИ

Б о т е в  С. Повишаване ефективността на кумулативни бойни части от боеприпаси чрез оптимизация на елементи от тяхната конструкция. Дисертация. С., ВА, ИПИО, 2006.

В а с и л е в  С. Влияние на йонизиращите лъчения върху барут РНДС. Дисертация. С., ВНТИ, 1981.

В ъ л к о в  Н. Някои вътрешнобалистични проблеми на двукамерно безоткатно оръдие. Дисертация. С., ИПИО, 2002.

Г а т е в  К. Оптимизиране формите на заряди. Дисертация. С., ВА, кат. ИС, 1973.

Г е н о в  Б. Изследване ефективността на кинетични снаряди. Дисертация. С., ВНТИ, 2002.

Г р о з е в  Г. Приложение на ултразвук при производство и ремонт на боеприпаси. Дисертация. С., ВА кат. ИА, 1983.

Г у р л е в  Т. Изследване безопасността във взриватели и запалки с инерционни предпазителни пружинен тип при служебна работа. Дисертация. С., ВА, кат. ИА, 1968.

Д а в и д к о в В. Изследване насоченото действие на взрива и приложението му във военноинженерните боеприпаси. Дисертация. С., ВА кат. ИС, 1977.

Д а н к  Н. Изследване влиянието на някои фактори върху основните балистични и физикохимически характеристики на някои видове барути. Дисертация. С., ВА, кат. ИА, 1989.

Д а с к а л о в  З. Эффективность осветительных мин. Диссертация. Тула, ТПИ. 1990.

Д е н ч е в  Н. Изследване възможностите за използване теорията на аналогичностите за моделиране вътрешнобалистичните процеси в РДТТ. Дисертация. Пенза, ПВИАУ, 1973.

Д и м и т р о в  С. Теоретично и експериментално изследване възможностите за създаване на пластични ВВ с определени адхезионни и взривни свойства. Дисертация. С., МГУ, 1989.

З а ф и р о в  Д. Изследване на балистичните и аеродинамичните проблеми на някои касетъчни артилерийски боеприпаси. Дисертация. С., ВНТИ, 1989.

К о л а р о в  В. Изследване ефективността на снарядите чрез промяна аеродинамичната форма на челната им част. Дисертация. С., ВНТИ, 1999.

К о п ч е в  Х. Топлинни имитатори на бойна техника. Дисертация. С., ВНТИ, 1989.

К о с т о в  Ю. Изследване възможностите за използване пластмасите за изработване на някои елементи от стрелковите боеприпаси и свързвания с пластмасовия куршум изменения в балистическите характеристики на същия. Дисертация. С., ВА, кат. ИА, 1976.

К о т р у л е в  Н. Оптимално проектиране на осколъчен снаряд, комплектован с неконтактен взривател. Дисертация. С., ВНТИ, 1988.

К р у м о в  А. Експлозивно формиране на бронебойни ядра и тяхното използуване в касетъчните боеприпаси. Дисертация. С., ВНТИ, 1999.

М и т е в  Н. Върху методите за получаване на октоген, имащи промишлено значение. Дисертация. С., ВА, 1971.

Н е й к о в  Н. Изследване на възможностите за повишаване на точността и безотказността на дистанционните взриватели. Дисертация. С., ВА, ИПИО, 2003.

Н е н ч е в  Г. Изследване и разработване на нови ефективни способи за снарядяване на боеприпаси с взривни вещества.  Дисертация. С., МГУ, 1989.

Н е ш е в   К. Върху една възможност за употреба на полимерни материали при производство на артилерийски гилзи. Дисертация. С., ВА, 1974.

П а ш о в  М. Защита на личния състав от импровизирани взривни устройства при операции по поддържане на мира. Дисертация. С., ВА, ИПИО, 2007.

П е т к о в  Б. Изследване на някой въпроси при експлоатацията на подемното оборудване на ракетните комплекси. Дисертация. Ленинград, ВАОЛКА, 1972.

П е т к о в  Б. Решаване на основните проблеми на артилерийските взриватели. Дисертация. С., ВНТИ, 1989.

П е т к о в  С. Теоретическое и экспериментальное обоснование возможности разработки малогабаритных кумулативных узлов. Дисертация. Тула, 1977.

Р а д е в  В. Увеличаване далекобойността на снарядите чрез компенсиране на дънното им съпротивление. Дисертация. С., ВНТИ, 1991.

С и н к о в  И. Някои направления относно определяне влиянието на измененията, настъпващи в боеприпасите при дългосрочното съхранение, върху бойната им ефективност. Дисертация. С., ВА, ИПИО, 2002.

Т а ш к о в  П. Изследване на балистичния удар върху текстилни структури. Дисертация. С., ВА, ИПИО, 2001.

Т е н е в  Л. Нови методи и схеми на неконтактни взриватели за противопехотни мини. Дисертация. С., ВНТИ, .... .

Х р и с т о в  Х. Обоснование возможности повишения еффективности кумулятивных елементов для кассетных боеприпасов путем формирования безградиентной струи. Дисертация. Тула, 1993.

Х р и с т о в  Х. Оптимальное проектирование кумулятивных узлов. Дисертация. С., ВА, ИПИО, 2000.

Х р и с т о с к о в  С. Изследване поразяващото действие на ръчните настъпателни гранати с готови поразяващи елементи. Дисертация. С., ВНТИ, 1987.

Ч а л ъ к о в  О. Повишаване ефективността на действие на осколъчно-фугасните боеприпаси в целта. Дисертация. С., ВНТИ, 1999.

Ч е р н о к о ж е в  П. Повишаване ефективността на стрелковите боеприпаси. Дисертация. С., ВНТИ, 1998.

Ч у к а н о в  Г. Изследване енергийния и топлинен характер на пластична деформация на метали при свръхзвукова скорост на деформация. Дисертация. С., ВА и ВМЕИ, 1975.

Я ч о в с к и  К. Някои изследвания върху приложението на антифрикционните полимерни покрития при ремонта на въоръжението. Дисертация. С., ВА, кат. ИА, 1976.

 
    

От Галерията
To ASA 4.JPG
Потребителски вход