Начало Новини Контакти Стани член на сдружението
Главно Меню
ТърсенеПлан за модерн. на ВС 2002-15П Л А Н

 за модернизация на Въоръжените сили на Република България 2002 - 2015 г.
СЪДЪРЖАНИЕУВОДРАЗДЕЛ I. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И ЗАДАЧИ НА ПЛАНА

1.1. Основни ръководни документи за разработване на Плана за модернизация на ВС.

1.1.1. Общи условия.

1.1.2. Основни "крайъгълни камъни" за модернизацията на ВС.

1.2. Цели.

1.3. Принципи.

1.4. Основни задачи.РАЗДЕЛ II. СТРАТЕГИЯ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ

2.1. Принципи на модернизацията.

2.2. Необходими оперативни способности.

2.3. Приоритизация на оперативните способности.

2.4. Комплексни изисквания към развитието на оперативните способности.

2.5. Източници за финансиране на модернизацията.РАЗДЕЛ III. ОСНОВНИ ПРОЕКТИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2002 г.

3.1. Модернизация на Министерството на отбраната.

3.2. Модернизация на Генералния щаб на БА.

3.3. Модернизация на Сухопътни войски.

3.4. Модернизация на Военновъздушните сили.

3.5. Модернизация на Военноморските сили.

3.6. Модернизация на системата за осигуряване.

3.7. Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4ISR).РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНИ ПРОЕКТИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2003 - 2007 г.

4.1. Модернизация на Министерството на отбраната.

4.2. Модернизация на Генералния щаб на БА.

4.3. Модернизация на Сухопътни войски.

4.4. Модернизация на Военновъздушните сили.

4.5. Модернизация на Военноморски сили.

4.6. Модернизация на системата за осигуряване.

4.7. Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4ISR).РАЗДЕЛ V. НАСОКИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ ДО 2015 г.

5.1. Модернизация на Министерството на отбраната.

5.2. Модернизация на Генералния щаб на БА.

5.3. Модернизация на Сухопътни войски.

5.4. Модернизация на Военновъздушните сили.

5.5. Модернизация на Военноморските сили.

5.6. Модернизация на системата за осигуряване.

5.7. Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4ISR).РАЗДЕЛ VI. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ В ПОДДРЪЖКА НА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ВС

6.1. Оценка на възможностите на националния научен потенциал за подпомагане на процесите на модернизация на БА.

6.2. Научни изследвания и технологии за подпомагане изпълнението на текущите проекти за модернизация.

6.3. Стратегия за осигуряване на научна поддръжка на модернизацията.

6.4. Основни задачи през 2002 г.

6.5. Структуриране и приоритизация на научните и технологични области в периода 2003-2007 г.

6.6. Принципи и механизми на взаимодействие на МО с гражданските научни организации и университети.РАЗДЕЛ VII. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СНЕМАНЕ ОТ УПОТРЕБА И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШНОТО ВЪОРЪЖЕНИЕ, ТЕХНИКА, ИМУЩЕСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА7.1. Снемане от употреба на отбранителни продукти (оръжейни системи и автоматизирани информационни системи).

7.2. Дейности за оползотворяване на излишните въоръжение, техника и имущества.

7.2.1. Цели и задачи.

7.2.2. Основни насоки за развитие.

7.2.3. Въвеждане на нови моменти в методологията.

7.2.4. Насоки за работа през 2002 г.

7.2.5. Програма за освобождаване от излишни бойни припаси.

7.3. Дейности по оползотворяване на излишна инфраструктура.

7.3.1. Управление на дейността.

7.3.2. Основни насоки за развитие.РАЗДЕЛ VIII. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

8.1. Основни насоки на Концепцията за модернизация и развитие на военната инфраструктура.

8.2. Първостепенни задачи.

8.3. Връзки между интегрираните групи приоритети на необходимите оперативни способности и разработване на проекти за военна инфраструктура.

8.4. Управление на проектите за военна инфраструктура.

8.5. Основни източници на средства.РАЗДЕЛ IX. УЧАСТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ

9.1. Цели на политиката на МО, свързани с отбранителната промишленост.

9.2. Принципи и подходи на политиката на МО за сътрудничество с националната отбранителна промишленост.

9.3. Механизъм за взаимодействие на МО с отбранителната промишленост.

9.4. Основни задачи на МО за снабдяване с отбранителни продукти от отбранителната промишленост.РАЗДЕЛ X. МЕЖДУНАРОДНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ

10.1. Принципи и направления на международното взаимодействие за модернизация.

10.2. Национална стратегия за международно сътрудничество и коопериране.РАЗДЕЛ XI. УПРАВЛЕНИЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЯТА

11.1. Процес на развитие на въоръженията.

11.2. Организация на системата за развитие на въоръженията в МО.

11.4. Необходимо нормативно осигуряване.ПРИЛОЖЕНИЯУВОДСТРУКТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

УВОД


За да постигне стратегическата си цел за членство в организацията на Северно-атлантическия договор (НАТО) и Европейския съюз (ЕС), Република България трябва да модернизира* въоръжените си сили, за да могат да взаимодействат ефективно със силите на двете организации и страните членки. Република България трябва да демонстрира, че членството й ще допринесе както за осъществяване на традиционната мисия на НАТО, а именно, осигуряване на колективна защита, така и за изпълнение на мисии по управление на кризи и опазване на мира.През последните години нашата страна постигна значителен напредък в реформирането на отбраната с приемането на нова Концепция за национална сигурност, нова Военна доктрина и плановете за реформи, известни като "План 2004".Плановете за реформа гарантират балансираност и постепенност в развитието на военните способности, необходими за изпълнението на очакваните мисии и задачи в интерес на националната сигурност. Развитието на въоръжението и техниката, системите за управление и осигуряване и инфраструктурата са неразделна част от реформата на отбраната и процеса на развитие на въоръжените сили (ВС).Успешното осъществяване на плановете за организационно изграждане и развитие на Министерството на отбраната (МО) и Българската армия (БА) до 2004 г. ясно показва значителния прогрес, постигнат до този момент, което ще доведе до нарастване на възможностите за модернизиране на ВС.Необходимостта от адекватни и ресурсно-обосновани дългосрочни планове е от съществено значение за създаване на съответните оперативни способности. За тази цел трябва да се разработи детайлен план с времеви график и разчет на ресурсното осигуряване, да се оценят и актуализират проектите за успешното извършване на модернизацията, преструктурирането и внедряването на ново въоръжение и техника в БА.Разработването на План за модернизация на ВС е предназначено да осигури тази взаимна обвързаност като в същото време гарантира, че този процес ще се базира на ефективното използване на националния научен, технологичен и промишлен потенциал при разширяващо се сътрудничество и интеграция на Република България в евроатлантическата общност.
* Модернизация: Непрекъснат процес на интегриране на нови доктрини, обучение, организации и оборудване (материални средства и инфраструктура) за развитие на способностите на въоръжените сили да изпълнят отговорностите си, произтичащи от Националната военна стратегия и определените им мисии и задачи.


РАЗДЕЛ I. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И ЗАДАЧИ НА ПЛАНА


1.1. Основни ръководни документи за разработване на Плана за модернизация на ВС


1.1.1. Общи условияНастоящият план е разработен в изпълнение на Управленската програма на Правителството на Република България, октомври 2001 г., раздел "Отбрана и сигурност".Изготвянето на Плана е съществен елемент от Плана на действие за членство в НАТО и Годишната национална програма за неговото изпълнение, приета с решение на Междуведомствения комитет за интеграция в НАТО от месец септември 2001 г.С Решение на Министерския съвет на Република България № 673/05.10.2001 г. бяха положени основите за разработването на Плана.Организацията по подготовката на Плана е създадена с МЗ ОХ-842/08.10.2001 г.Планът се основава на:


- Основните насоки в областта на модернизацията, заложени в Концепцията за национална сигурност и Военната доктрина;


- Резултатите от съвместното българо-американско изследване на подходите за модернизация, проведено в периода септември 2001 - януари 2002 г. на основание решение на Министерския съвет на Република България № 673/05.10.2001 г.;


- Изследвания, консултации и съвместна дейност с учени и специалисти от МО, Министерството на икономиката, БА, Българската академия на науките, Техническия университет - София, Университета за национално и световно стопанство, Университета за архитектура, строителство и геодезия и представители на отбранителната промишленост.Планът е детайлизирано продължение, в областта на модернизацията, на "Плана за организационно изграждане на ВС на Република България до 2004 г.", приет с Постановление № 200 на Министерския съвет от 4 ноември 1999 г. и актуализиран с Постановление № 301 на Министерския съвет на Република България от 21 декември 2001 г.При разработването на Плана е използван опита, както и резултатите и препоръките от:


- Изследването на системите за командване, управление, комуникации, информационни системи и системи за наблюдение в МО на Република България, с експертна помощ от САЩ, проведено в периода юли 1999 - януари 2000 г. по решение на Министерския съвет на Република България от 22 юли 1999 г., протокол № 34;


- Изследването на системата за ПВО на Република България, проведено в периода юли 1999 - декември 2000 г. съвместно с Аналитичната група по ПВО на НАТО в изпълнение на решение на Министерския съвет № 540/28 юли 1999 г.;


- Българо-британското изследване на тема "Модернизация на системата за противовъздушна отбрана", проведено в периода август - октомври 2001 г.1.1.2. Основни "крайъгълни камъни" за модернизацията на ВСКонцепцията за национална сигурност и Военната доктрина на Република България поставят основите за разработването и изпълнението на планове за организационно изграждане на структурите на ВС до 2004 г., включително и за планиране на тяхната модернизация.В т. 45 на Концепцията е описана необходимостта от реализиране на програма за модернизация на ВС като част от тяхното реформиране и подготовка за интеграция в евроатлантическите структури. На Министерския съвет и министерствата, по области на компетентност, законодателят е възложил разработването на стратегии и програми, с които да гарантират ефективното използване на ресурсите за отбраната.Военната доктрина на Република България, приета с решение на 38-то Народно събрание, април 1999 г., публикувана в Държавен вестник, бр. 34, 1999 г., изменена и допълнена с решение на 39-тото Народно събрание от февруари 2002 г., публикувано в Държавен вестник, бр. 20/ 22 февруари 2002 г., развива правно-нормативната основа за модернизация на ВС в следните направления:- Определя основните стратегии за принос на ВС за гарантиране на националната сигурност, в това число стратегиите за сигурност чрез интеграция и сътрудничество (т.т. 20, 21, 46 и др.);- Дефинира функциите на ВС (т.45) и техните нови мисии и задачи (т.т. 48-53, 62), в това число задачи за участие в операции за поддържане на мира, противодействие на терористични заплахи и др.;- Утвърждава ролята на научнотехническата политика на държавата, ролята на научно-техническата и изследователска дейност като основни фактори за отбраната на страната (т.т. 37б и 38);- Определя главното направление в изграждането и развитието на Българската армия, а именно създаването на ефективни, модулни, компактни, маневрени, боеспособни, относително самостоятелни и всестранно осигурени структури, способни да осъществяват отбраната на страната и равностойното партньорство в международните инициативи за поддържане на мира (т. 77);- Утвърждава програмния подход в развитието на ВС, в това число на модернизацията (т.т. 48 в, 96) и възлага на Министерския съвет приемането и ръководството на изпълнението на планове и програми за изграждане и развитие на въоръжените сили (т. 71);- Определя основни изисквания към модернизирането на ВС, в частност гарантирането на оперативна съвместимост с НАТО (т. 96);- Налага принципа на планиране в съответствие с ресурсните възможности на страната (т. 96);- Определя приоритети на модернизацията, а именно системите за командване, управление, наблюдение, разузнаване, комуникации, взаимно опознаване, информационните системи и системите за навигация, включително с космически средства и технологии (т.97);- Въвежда принципите на развитието на ВС, като по отношение на модернизацията и нейното управление изисква реинженеринг на процесите; консолидиране на дейностите; освобождаване от излишъци и несвойствени дейности и въвеждане на конкурентност при възлагане на поръчки (т. 98).Правителството на Република България, в своята управленска програма, е заложило създаването на необходимите нормативни, научни, технически, технологични и икономически условия за провеждане на модернизацията на ВС. Развитието на концептуалната и нормативната база, свързана с изграждането на националните отбранителни способности, е важен елемент от правителствената политика. Отношение към въпроса за модернизацията на ВС имат и редица постановки от програмата на правителството, в това число:- Създаване на военно-научни, научно-технически и икономически предпоставки за привеждане на системите за ръководство и управление, както и за провеждане на модернизацията на войските и силите с въоръжение, техника и екипировка, съответстващи на мисиите и задачите им;- Ефективно използване на предоставените ресурси за изграждане на адекватни на рисковата среда отбранителни възможности и военни способности, съвместимост на организационните и оперативни военни структури при провеждането на общата отбранителна политика със страните членки на НАТО и ЕС, ефективен граждански контрол и прозрачност при провеждането на отбранителната политика;- Обвързване на модернизацията с развитието и поддържането на националната отбранителна индустрия, както и на мощностите за извършване на ремонтни работи и производството на запасни части, възли, детайли и агрегати;- Разработване на концепция за оперативно освобождаване и придобиване на имоти и инфраструктура за нуждите на отбраната на страната;- Провеждане на преглед на проектите за модернизация и разработване на дългосрочна комплексна програма за модернизация на техниката, въоръжението и за развитие на предприятията от националния отбранителен комплекс;- Разпределение на бюджета за отбрана към 2005 г. така, че 30 % от него се заделя за капиталови разходи, а до 1.5 % - за наука и изследвания.


1.2. Цели


Основната цел на Плана за модернизация на ВС е да определи ключовите дейности за удовлетворяване на потребностите на БА, при достигане на необходимите оперативни способности в рамките на прогнозните ресурсни ограничения, като в същото време да създаде предпоставки за развитие на националния научен, технологичен и икономически потенциал за защита на националните интереси на Република България.Планът е основен документ от системата документи за развитие на националната сигурност и отбраната на страната.Планът представя пред Народното събрание вижданията на правителството за целите и приоритетите на модернизацията на ВС и необходимото ресурсно осигуряване по години.Планът служи като отправна точка за междуведомствено взаимодействие, както и за взаимодействие между държавните органи и търговските дружества от националното стопанство, произвеждащи и ремонтиращи военна и специална продукция.Планът създава условия за средносрочно, а в последствие и дългосрочно планиране на развитието на националния научен и технологичен потенциал, както и за организацията на международното научно сътрудничество и сътрудничеството в областта на технологиите с военно и двойно назначение.Планът служи като основа за организиране на взаимодействието в рамките на засиленото и по-оперативно партньорство с органите на НАТО в областта на модернизацията и основно с Конференцията на националните директори по въоръженията (CNAD), нейните структури и Западноевропейската група по въоръженията (WEAG).


1.3. Принципи


Реализацията на посочените цели изисква трайни, целенасочени и координирани усилия на всички правителствени и неправителствени организации, ангажирани с процесите по осигуряване на националната сигурност.В тази връзка и с цел създаване на условия за максимално използване на потенциалните възможности, които създава изпълнението на настоящия План, при разработването му са спазвани следвани основни принципи:


- Целева ориентираност на планирането; Взаимна обвързаност на плановете за модернизация с плановете за реформа на МО и БА;Обвързаност по ресурси и време;


- Обвързаност с текущото състояние и перспективите за развитие на отбранителната промишленост, научния и технологичен потенциал на страната;


- Координиране на модернизацията с процесите на международно научно, военно-техническо и технологично сътрудничество.


1.4. Основни задачи


Разработването и изпълнението на Плана за модернизация на ВС допринася за постигане на посочените цели, като определя и институционализира принципи, процедури и механизми за вземане на решения по въпросите на модернизацията, които обвързват логически и ресурсно целите на политиката за национална сигурност, мисиите и задачите на ВС, изискванията за интеграция в НАТО и ЕС, плановете за реформа на БА и изграждане на необходимите оперативни способности.Планът определя основните програми и проекти за модернизация през 2002 г., основните дейности и параметри на програмите за модернизация за периода 2003-2007 г. и основни насоки за модернизация на ВС до 2015 г. Тези програми, проекти и насоки се определят по основни организационни структури на МО и БА.Планът определя ролята на научните изследвания и развойната дейност за поддържане на процеса на модернизация. Представена е оценка на възможностите на националния научен потенциал за подпомагане на процесите на модернизация, по направления и научни области. Разработена е стратегия за осигуряване на научна поддръжка на модернизацията и са дефинирани приоритетите за научни изследвания и технологично развитие за подпомагане на изпълнението на текущи програми за модернизация и постигане на Целите за партньорство с НАТО. Стратегията обхваща развитието на научните изследвания и технологии, структурирани и приоритизирани по научни и технологични области за периода 2003 - 2007 г. Разработени са принципи и механизми на взаимодействие на МО с националните научни организации в интерес на модернизацията на ВС.Планът определя основните проекти и програми за развитие на инфраструктурата с военно и двойно назначение, включително програмите за развитие на способността на Република България да оказва поддръжка като страна домакин на операции от различен характер.Съществено място в Плана заемат въпросите за принципите, плановете и процедурите за оползотворяване на излишно въоръжение, техника и имущества.Планът определя основни насоки за участие на националната отбранителна промишленост в изпълнение на модернизацията на ВС.Ефективното реализиране на Плана, и особено на заложените в него изисквания за развитие на националния научен, технологичен и производствен потенциал, изисква разширено и целенасочено международно взаимодействие. В тази връзка са разработени основните принципи на международно взаимодействие в процеса на модернизация и е представен анализ на възможностите за сътрудничество в научните изследвания, технологичното развитие, технологичните демонстрации, съвместните доставки на въоръжения, индустриалното сътрудничество и в частност, сътрудничеството между малките и средни предприятия с отбранително производство и с двойно назначение.Планът определя роли и функции при управлението на процеса на модернизация. Зададени са основните параметри на процеса на развитие на въоръженията, определени са изискванията за национално взаимодействие при управление на модернизацията и на тази основа, детайлно е представено необходимото организационно изграждане за осигуряване на Системата за развитие на въоръженията в МО. Идентифицирани са необходимите промени в нормативното осигуряване на процеса на модернизация и е зададена програма за законово и подзаконово осигуряване на модернизацията.


РАЗДЕЛ II. СТРАТЕГИЯ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ


Основната цел на модернизацията на ВС е създаване на условия за изграждане на високомобилни, боеспособни и отговарящи на изискванията на стратегическата среда въоръжени сили, способни да неутрализират военните заплахи, да създадат надеждна защита на населението, обектите, териториалната цялост и суверенитет на страната и да изпълнят международните си ангажименти.Дейностите по модернизация са организирани и оптимизирани чрез определянето на Стратегия за модернизация и Инвестиционна стратегия.В изпълнение на основната цел е разработена широкообхватна стратегия за модернизация, позволяваща постигането на предварително определените, необходими оперативни способности. Стратегията е "балансирана", предназначена да гарантира изграждането на боеспособни подразделения чрез съчетаване на подходяща комбинация от поддържане, възстановяване и усъвършенстване на възможностите на съществуващото въоръжение и техника и закупуване на нови такива.Инвестиционната стратегия описва процеса, използван за вземане на решения как да бъдат разпределени финансовите и материални ресурси между отделните приоритети, с цел получаване на най-добрата способност за всяка една изхарчена парична единица. Системата за планиране, програмиране и бюджетиране изисква отделното подразделение и неговите компоненти за бъдат управлявани като единно цяло. Целта е да се постигне оперативна способност, която удовлетворява потребностите на мисиите.


2.1. Принципи на модернизацията


Процесът на модернизация на ВС следва програмният характер на развитие на ВС, обвързан с развитието на националната отбранителна промишленост, научен и технологичен потенциал при продължаващо финансиране на отбраната в рамките на 2.8 - 2.9 % от брутния вътрешен продукт на страната. Заедно с решителното провеждане на реформата на отбраната, това ще осигури възможност за нарастване на капиталовите разходи.Рационалното оползотворяване на тези възможности изисква стриктно следване на следните основни принципи на модернизацията:


- Строго съответствие на плановете за модернизация с оценките и прогнозите за развитие на рисковете и заплахите за националната сигурност и очакваните задачи на ВС;Програмен характер на модернизацията чрез взаимно обвързано развитие на войските и силите, въоръженията и системата за управление, инфраструктурата, начините на обучение и подготовка и цялостното осигуряване на ВС; Ефективно управление на ресурсите за модернизация чрез внедряване на информационни системи и модерни методи за управление на проекти и програми, в това число и за управление на риска;Осигуряване на възможности за развитие на националната отбранителна промишленост, както и на малки и средни предприятия, предоставящи продукти и услуги с военно и с двойно назначение;Максимално използване на националния научен и технологичен потенциал и предоставяне на възможности за неговото поддържане и развитие;Съсредоточаване на усилията за развитие и установяване на конкурентни предимства в определени пазарни ниши в световен мащаб чрез координирано развитие на отбранителния, научния, технологичния и производствения потенциал на страната;


- Рационално използване на възможностите на международното сътрудничество за изграждане на стратегически отношения на взаимно изгодна основа с водещи световни корпорации и страните-членки на НАТО и Европейския съюз;


- Пълна прозрачност на процеса на модернизация.


 


2.2. Необходими оперативни способности


В хода на проведеното съвместно българо-американско изследване на подходите за модернизация на ВС се оцениха взаимовръзките и изследваха зависимостите между идентифицираните рискове и заплахи за националната сигурност и начините и способите за тяхното неутрализиране с използването на политически, военни, финансови и икономически средства.На тази основа беше ясно очертана връзката между националната стратегия, концепцията за национална сигурност и военната доктрина и мисиите и задачите на ВС, пречупени през изискванията на Инициативата за отбранителни способности (Фиг. 2.1), в резултат на което бяха определени необходимите оперативни способности* (НОС):НОС #1: Създаване на напълно оборудвани, високомобилни, боеготовни, устойчиви, оперативно съвместими с НАТО подразделения за бързо развръщане в многонационални операции за поддържане на мира.НОС #2: Създаване на напълно оборудвани, оперативно съвместими, устойчиви, боеготови ВС за контрол на границите, въздушното пространство, реките и морското пространство.НОС #3: Създаване на напълно оборудвани, оперативно съвместими, устойчиви ВС за подпомагане на гражданските органи по време на природни бедствия или аварии, за провеждането на хуманитарни операции и действия по предотвратяване и неутрализиране на терористични заплахи.НОС #4: Създаване на напълно оборудвани, оперативно съвместими, устойчиви, боеготови ВС, способни да изпълнят целия спектър от национални цели и задачи в мирно време и по време на международни конфликти, включително и война.
* Необходима оперативна способност - Концептуална визуализация на възможностите, които даден вид въоръжена сила или подразделение трябва да притежава, за да изпълни успешно поставената военна задача, която е резултат от мисията на въоръжената сила или подразделението, произтичаща от Националната военна стратегия


2.3. Приоритизация на оперативните способности


С цел систематизиране и съсредоточаване на усилията на ръководството на МО и БА, в ключовите направления на модернизацията, бяха определени съответните приоритети, както между, така и вътре, в отделните групи на необходимите оперативни способности.Фигура 2.1 - Методология на подреждането по приоритети


Методологията на подреждането по приоритети включва:


- Групиране на отделните действия за модернизацията по начин, по който се създава специфична възможност в точно определен момент, т.е. модернизацията на всяко едно подразделение (бригада/батальон, ескадрила или плавателен съд) или административно звено (организационна структура) е резултантна от "n" на брой инициативи, провеждани при изпълнението на различни проекти и програми и когато всички тези инициативи бъдат завършени, се счита, че модернизацията е приключила;


- Във всяка група приоритети (респективно НОС) модернизацията на подразделенията/административните звена е приоритизирана в следната последователност: системи за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4ISR);= логистично осигуряване; повишаване на боеспособността и боеготовността на подразделенията.


Последователността на процеса за модернизация включва:
 • на първо място да бъдат създадени НОС, необходими за постигането на Целите за партньорство;след това да се изградят възможностите на силите за развръщане за защита на въздушното пространство, морското пространство и сухопътните гранични райони (преди всичко за защита от терористични действия);


  след това да се развият сили, способни да посрещнат предизвикателствата на природните бедствия; и
 • на последно място, сили, способни да отбраняват националния суверенитет на страната по време на общ, военен конфликт.
2.4. Комплексни изисквания към развитието на оперативните способности


Планирането и изпълнението на проекти и програми за модернизация се съгласува по време с организационното развитие на ВС.Разработването на програмите за модернизация е неразделна част от процеса на програмиране в МО. В основната програмна структура същите са включени като:
 • № 1.6: Модернизация на Сухопътни войски№ 2.6: Модернизация на Военновъздушните сили№ 3.6: Модернизация на Военноморските сили


  № 4.8: Модернизация на системата за осигуряване
 • № 12: Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4ISR).
Развитието на отбранителна инфраструктура и инфраструктурата с двойно назначение се счита за част от съответните програми за модернизация на видовете ВС и проекта за модернизация на системата за осигуряване.


2.5. Източници за финансиране на модернизацията


Финансовото осигуряване на модернизацията на ВС има следните източници:
 • бюджета на МО;


  целевите средства от Републиканския бюджет за осигуряване на програми по модернизацията;
 • финансови средства по линия на международното сътрудничество (Foreign Military Financing-US, Partnership Trust Fund - CNAD и др.).
Капиталови разходи - разходите за модернизация, реконструкция, разширение, възстановяване, дълготрайни активи и строителство.


РАЗДЕЛ III. ОСНОВНИ ПРОЕКТИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2002 г.3.1. Модернизация на Министерството на отбраната


ПриоритетиМО определя следните приоритети в областта на модернизацията за 2002 г.:
 • Да се повиши ефективността в процеса на управление и осигуряване на МО в рамките на отпуснатите ресурси и приетите планове и програми и се приведе административното управление и осигуряване в съответствие с нормативните документи и по изискванията и стандартите на НАТО;Да бъде приведена нормативната база в съответствие с основните цели и задачи на провеждащата се реформа на ВС и протичащите интеграционни процеси;Да се осъществява непрекъснат контрол на целесъобразното и законосъобразно изразходване на ресурсите за отбрана;Да бъде осигурен всеобхватен финансов контрол на всички йерархични звена в МО;Успешно приключване на съвместното българо-американско изследване на подходите за модернизация на ВС на Република България - Решение на Министерския съвет № 673/05.10.2001 г.;


  Разработване на подробен времеви график и разчет на ресурсното осигуряване на модернизацията на ВС в периода 2003-2007 г.;
 • Провеждане на изследване на подходите за изграждане на Система за управление на развитието на ВС на Република България - Решение на Министерския съвет № 91/18.02.2002 г.
3.2. Модернизация на Генералния щаб на БА


Приоритети
 • Да се създадат политика и процедури за управление на кризи и за работа на Националния военен команден център (НВКЦ);
 • Да се проведе изследване на подходите за изграждане на система за управление на развитието на ВС, координирано с дирекция "Политика по въоръженията"-МО, и да се формира елемент за управление на силите в рамките на структурата J5.
3.3. Модернизация на Сухопътни войскиТанк Т - 72


ПриоритетиПърви приоритет на СВ е модернизирането на Силите за развръщане, между които са Силите за участие в мироподдържащите операции под егидата на НАТО, като се наблегне на Силите за незабавно реагиране, и националният принос на България за Многонационалните мироопазващи сили за Югоизточна Европа (MPFSEE). В рамките на тези формирования се набляга на три категории модернизация: структура на силите - основно реорганизация на конфигурацията на щабовете от всички нива, техника - главно комуникационни и информационни системи за командване и контрол, и обучение - владеене на английски език и основните задачи на осигуряваната от НАТО мисия (METL). Тези формирования също имат приоритетите за комплектуване на личния състав и бързо преминават към напълно професионални части на мястото на състав от новобранци на 9-месечна служба и професион

 
    

От Галерията
РГН-ИМ
Потребителски вход